Hitra-Frøya

Det har vært et vindfullt år her på Trøndelagskysten. Kanskje enda mer i overført betydning enn i bokstavelig. Vindturbin-turbulensen har vært meget framtredende, både i leserspaltene, kommentarfeltene og i de redaksjonelle avisspaltene ellers. 2019 var året da vindkraft-saken eksploderte lokalt, og Frøyaaksjonen skal ha sin vesentlige del av æren for at vindkraft kom på agendaen regionalt og nasjonalt, i opinionen og politisk. Og lokalavisa har - møtt både med applaus og med kjeft og kritikk - forsøkt å belyse denne meget betente konflikten gjennom praktisk talt hele 2019.

Fakta
Samlet opplag 0
Utgiversted Fillan, Hitra
Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen (47)
Frøya og Hitra (ny kommungrense Hitra fra 01.01.2020)
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
11400
Daglige brukere på nett
6900
Daglige brukere på mobil
5700
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3000
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 0

  Avisens samfunnsrolle

  Det blåser på kysten

  Det har vært et vindfullt år her på Trøndelagskysten. Kanskje enda mer i overført betydning enn i bokstavelig. Vindturbin-turbulensen har vært meget framtredende, både i leserspaltene, kommentarfeltene og i de redaksjonelle avisspaltene ellers. 2019 var året da vindkraft-saken eksploderte lokalt, og Frøyaaksjonen skal ha sin vesentlige del av æren for at vindkraft kom på agendaen regionalt og nasjonalt, i opinionen og politisk. Og lokalavisa har - møtt både med applaus og med kjeft og kritikk - forsøkt å belyse denne meget betente konflikten gjennom praktisk talt hele 2019.


  Gruppa Nei til vindkraft på Frøya, i sine etterhvert så velkjente, gule skjorter, står i lenke for å forhindre anleggsmaskinene å ta seg inn i området. (Foto: Trond Hammervik)


  4.404 nyhetsartikler og reportasjer har Hitra-Frøya publisert digitalt gjennom året. Det er omlag 500 flere enn året før. Uten at jeg har eksakt belegg for dette, kan jeg med visshet si at brorparten av denne økningen kan tilskrives redaksjonelle artikler og leserinnlegg knyttet til vindkraftsaken.
  2.212 av totalproduksjonen, eller altså halvparten, er saker vi har forbeholdt abonnentene våre. Dette er nokså nøyaktig 1.000 flere plussartikler enn året i forveien, og skyldes en vesentlig endring i publiseringsstrategien fra våren 2019. (mer om det senere)

  Vår lille redaksjon, bestående nå av i alt seks årsverk etter økning med en prosjektstilling høsten 2019, har gjennom året erfart både nærvær til tragedier og deltakelse i kjempelykkelige stunder. Og mye "midtimellom". Noen hendelser opplever vi på betrakters avstand, andre tar vi nærmest personlig del i når vi er ute og rapporterer fra lokalmiljøet.
  Vi jobber hver dag for at alle øyværinger skal holde seg orientert med viktige nyhetshendelser og dypdykk i lokalmiljøet, men skal heller ikke glemme de små, «uviktige» øyeblikkene som også er en del av hverdagen.

  Saksfeltet er som vanlig veldig variert; Vi har igjen latt oss imponere av øyungdommen som samler rekordhøye summer til i Krafttak mot kreft. Vi har vært gjennom en heftig lokalvalgkamp med kamp om posisjoner og påstander om urent spill. Vi har fulgt lokale idrettsutøvere både i løkkefotball og i EM og VM på arenaer for kampsport og vektløfting. Vi har fulgt de store samferdselsprosjektene og besøkt de mange sommerfestivalene. Vi har satset ekstra mye på unge voksne. Vi har avdekket de vidtrekkende konsekvensene av lokale konkurser og belyst følgene av lokalpolitiske vedtak. Vi har lansert onsdagsserien «Lokalt næringsliv», godt inspirert av den svært populære og mangeårige søndagsserien «HF for 20 år siden». Men det er altså vindkraft-saken vi har lagt mest tid og ressurser i gjennom 2019, selv i valgåret.

  Vindfullt
  På slutten av 2018 blusset den store vindkraft-debatten på Frøya opp igjen, og fortsatte med voldsom kraft inn i 2019. Nå ble de gamle utbyggingsplanene satt ut i livet. Det ble protestaksjoner som samlet flere hundre, politikere som gjennomførte ny folkeavstemming, det var avklaringer opp på fylkesmanns- og statsrådsnivå og snart rullet anleggsmaskinene inn som utløste nye aksjoner, teltleir, sterke følelser, konfrontasjoner med politiet, bøteleggelser, tårer og fortvilelse fra de som kjemper for å beholde Frøyanaturen urørt.


  Dordi Hammer med strikketøyet var en av mange vindkraftmotstandere som oppholdt seg i utbyggingsområdet til Frøya vindkraftverk. (Foto: Trond Hammervik)


  Lokalavisa har stått midt i dette. Vi har rett og slett ikke tall på hvor mange leserbrev og redaksjonelle artikler vi har laget på temaet i år. Men at det er de tidligere omtalte 500 ekstra artiklene, det kan sikkert stemme.
  Det har vært et svært interessant tema og følge, mange engasjerte mennesker å møte, men også krevende på flere måter. I tillegg til at det i lange perioder har slukt skrivekapasitet fra andre saksfelt, har også vindkraftsaken vært preget av meget sterke meninger. Krevende også fordi utbygger og motstandere har kjempet en kamp om opinionens gunst, og da kan framstillinga i lokalavisene være avgjørende. Vi har i perioder publisert flere leserinnlegg daglig i vindkraftdebatten. Og atter krevende fordi det ikke er noen felles enighet om vindkraftutbygging er bra eller dårlig for klima og miljø; oppfatninga avhenger av ditt eget ståsted, og det er tildels kompliserte prosesser som har ført til de omdiskuterte utbyggingstillatelsene. Prosesser som har foregått langt unna lokalpolitiske avgjørelser som vår lille redaksjon i utgangspunktet ikke har kompetanse eller kapasiet til å følge inngående og kanskje ikke kritisk nok.

  I en kommentarartikkel fra min side tidlig i prosessen, forsøkte jeg å avklare om en ny folkeavstemming om vindkraftutbygging på Frøya hadde noen praktisk betydning da alle tillatelser syntes å være gitt. Denne kommentaren ble av enkelte tatt til inntekt for at jeg (og avisa) ville forsøke å dempe motstanden mot utbygginga for å gjøre veien fram til anleggsstart enklere. Man kan dermed si at jeg kom litt skjevt ut fra hoppkanten med tanke på hvordan motstandsgruppa de neste månedene oppfattet vår journalistikk om emnet. «Alt» ble skrevet for å understøtte utbyggers interesser, ble det nokså massivt hevdet.

  Jeg vil fortsatt hevde at lokalavisa fra første stund inntok et så objektivt syn som mulig i vindkraftspørsmålet - vi har på lederplass/kommentarplass ikke tatt stilling - og at vi har etter beste evne har løftet fram ulike syn og sider ved utbygginga, både de klart negative og de som mener utbygging er nødvendig for klimainnsatsen. Men mange i motstandsgruppa har ikke delt ikke denne oppfatninga, og har også oppfordret til boikott/oppsigelser. Dette er noe jeg i mine drøyt ti år i redaktørstolen her ikke har opplevd tidligere. Jeg vil med hånda på hjertet si at dette ikke påvirket de videre journalistiske valgene, men jeg kan innrømme at jeg undervurderte sprengkraften i det som etterhvert framsto som folkemeningen. Den eneste perioden jeg stilte spørsmål ved min egen uavhengighet, var da motbøren kom i form av trusler, helt i unntaksvis også direkte mot våre journalister.

  Om vi kunne gjort noe annerledes?
  Helt sikkert.
  Vi - og mange medier med - er spesielt kritisert for vår (mangel på) kritisk holdning til de beslutninger som er tatt på politisk hold. Men alle instanser - fra NVE til fylkesmannsembetet og departementet - har kommet til at utbygger har papirene i orden.
  Jeg mener Hitra-Frøya i all hovedsak har hatt og har en god dekning av de lokale sidene ved konflikten. Vi har nok ikke vært helt på høyden hva gjelder å belyse de «storpolitiske» bakgrunnene for valg av vindkraft som klimatiltak. Dette er ikke typisk lokaljournalistikk, heller, men vi burde tatt oss tid til dette for å sette lokalutbygginga bedre i et nasjonalt/globalt perspektiv. I stedet valgte vi å prioritere i den stadige strømmen av nye vinklinger og utvikling i saken lokalt.


  Politi ble ofte stasjonert ut i Nessadalen for å holde vindkraftmotstandere unna anleggsmaskiner og området. (Foto: Lars Otto Eide)


  Det kan helt sikkert også finnes eksempler på ufine kommentarer som har blitt stående/stående for lenge i kommentarfelt. De etiske vurderingene har her likevel ikke vært spesielt vanskelige, men i perioder har vi diskutert hvor vi skulle lista for ordbruk og raseri i kommentarspaltene. Og hvilke beskrivelser skulle vi tillate mot myndighetspersoner som f.eks. ordfører.

  HF+ prosjektet


  Som nevnt innledningsvis er halvparten av årsproduksjonen vår forbeholdt abonnentene våre. Dette er nokså nøyaktig 1.000 flere plussartikler enn året i forveien, og skyldes en vesentlig endring i publiseringsstrategien fra våren 2019.
  “Plussingsgraden” vår har vært ganske mye lavere enn hos mange andre lokalaviser med pluss-løsninger, noe vi har begrunnet med nærvær av en konkurrerende og helt åpen nettavis i vårt primærområde Frøya. I begynnelsen av 2018 kom også en tilsvarende i vårt primærområde Hitra. Dette krevde en litt annen strategisk tilnærming til abonnements-produktet. I en videreutviklet fase gjennom 2019, har vi definert pluss-strategien helt på nytt. En konkret følge av dette er at vi økte plussingsgraden fra ca 35% ved inngangen av året til ca 60% ved utgangen av året. Fortsatt er altså 4 av 10 artikler åpne, men abonnementsproduktet har blitt vesentlig rikere, og uten at det har gått bekymringsfullt ut over totaltrafikken. En undersøkelse utført av Norfakta i november viser at lokalavisa Hitra-Frøya fortsatt er det klart mest brukte avismediet i regionen.
  Det er parallelt jobbet veldig målbevisst med økt lesing av abonnementsinnholdet; den daglige bruken (målt i antall sidevisninger) er omlag tredoblet i løpet av 2019. Hver plussartikkel har mer enn dobbelt så mange lesere nå som en gjennomsnittlig plussartikkel for ett år siden. Andelen abonnenter som ukentlig bruker produktet HF+ er økt med over 10 prosentpoeng. Vi tror dette i sum får stor betydning for vår posisjon som nyhetsformidler, vår økonomi og lojaliteten til avisa og abonnementsproduktet framover.

  Dette prosjektet ble initiert som et samarbeid mellom lokalavisene i Adresseavisen Gruppen, med tilførsel av en prosjektgruppe bestående av kompetanse på redaksjonell ledelse, analyse og frontredigering, Erfaringene fra prosjektet er altså svært gode og prosjektet videreføres inn i 2020.

  Som «side-prosjekt» har Hitra-Frøya som del av dette også fokusert på økt variasjon av type innhold på fronten samt rettskriving/økt forståelighet i tekstene. Det er fortsatt behov for at dette arbeidet videreføres.


  Unge voksne


  Redaksjonen lyste i vår ut en ekstra journaliststilling for en medarbeider som hovedsaklig skal jobbe med innhold om og for målgruppa 20-45 år. Dette fordi vi - som mange andre redaksjoner - har utfordringer med å engasjere denne lesergruppa.
  Terese Torgersen (30) startet i stillinga 1. september. Hennes «eneste jobb» er å lage innhold vi tror er interessant for målgruppa. Kombinert med bedre innsikt fra analysearbeidet i HF+ prosjektet, vet vi nå også litt mer om hva som fungerer. En pågående analyse av et stort antall publiserte tekster, skal gi oss enda bedre innsikt og forståelse her.
  Terese jobber med konkret målgruppe-tenkning i arbeidsoppgavene sine, noe som gjenspeiles i prioriteringer av temautvalg, vinkling/gjennomføring og også i etterarbeidet. Vi måler f.eks. hvilket engasjement hver enkelt Unge voksne-artikkel skaper i målgruppa, erfaringer vi deler i hele redaksjonen.
  Satsinga er fortsatt i en tidlig fase, men vi ser tydelig at vi har flere unge mennesker i spaltene våre, vi velger oftere unge som hovedkilde og det har også medført flere jenter/kvinner i spaltene. Dette gjenspeiles i hele redaksjonen.
  For kilde- og kjønnsbalansen kan vi allerede konkludere at dette fokuset er positivt for sluttproduktet vårt. Om det fører til flere unge voksne blant de aktive leserne våre, gjenstår ennå å følge med på.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Vi har startet en forsiktig bevegelse mot å kunne sende direkte web-tv på planlagte og ikke-planlagte/plutselige hendelser. Redaksjonen må være i stand til selv å levere live når situasjonen plutselig krever det. Vi har ikke kommet så langt på direktesendt som ønskelig. Dette handler først og fremst på grunn av mangel på kapasitet og fokus, men er også et påvente av teknologivalg.

  Bruk av Instastories / Instagram er fortsatt en liten del av vår historiefortelling, men vi har fått dette inn i faste rammer og leverer til en stadig større følgerskare på vår Instagram-konto. Vi tror dette er viktig for kontakten spesielt mot litt yngre lesergrupper.

  "I papirproduktet er det ikke gjort store endringer i hovedavisa, men det er lagt ned en en god innsats i å forbedre kvaliteten på magasinene vi trykker. Øymagasinet trykkes nå i seks årlige tema-utgaver. I tillegg til innholdsjusteringer, legges det også mer penger i bedre trykkvalitet/papirkvalitet."

  Det er gjennomført ett fotokurs med fotograf fra Adresseavisen.

  Legg til i min rapport

  Priser

  Hitra-Frøya vant i april 2019 prisen for beste nyhetsjournalistikk blant småavisene i Polaris Media. Prisen får lokalavisa for serien "Bruene våre", en serie i hovedsak utarbeidet av journalist Lars Otto Eide, høsten i forveien. Samme serie fikk hederlig omtale da Den trønderske journalistprisen ble delt ut tidlig vinteren 2019.

  Bruene våre-serien tok utgangspunkt i et innsynskrav i samtlige tilstandsrapporter som gjelder bruene på Hitra og Frøya. 46 i tallet ble det. Rapporten viste at 24 av bruene har vesentlige skader. Fire av bruene burde ifølge veivesenets eksperter vært helt byttet ut. Journalisten har fulgt opp flere av bruene nærmere i reportasjeserien, blant annet Titranbrua, Knarrlagsundbrua, Uttianbrua og Kvernøystrømmen bru. I september, mens lokalavisa var igang med serien om bruene, omkom en 17-åring da han kjørte ut av veien med moped ved Kvernøystrømmen bru på Frøya. Glatt tredekke er sannsynligvis medvirkende årsak til at gutten mistet kontrollen.  Legg til i min rapport

  Etikk

  Hitra-Frøya ble ikke innklaget til PFU i 2019, men har samtalt om omforente løsninger med lesere som har vært misfornøyd med vår journalistikk.

   

  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål fra stiftelsen


  Hva er den viktigste presseetiske diskusjonen dere har hatt internt i 2019?

  Kildeutvalget, oppnevnt av Norsk Presseforbund, avleverte på senhøsten sin rapport om medienes omgang med ulike typer kilder, bruk av anonyme kilder, kildevern, sitatpraksis osv.
  Redaksjonen i Hitra-Frøya har gjennomgått alle hovedfunnene i rapporten og diskutert disse opp mot vår egen hverdag.

  Det er spesielt tre områder hvor vår bevissthet har styrket seg, og til dels også endret seg, etter denne diskusjonen:
  * Alt som framstår som et muntlig sitat i en tekst, må være uttalt muntlig.
  • Alt som utstyres som et sitat i en tittel, må kunne gjenfinnes som sitat i teksten.
  • Alt som siteres, må være kildens egne ord, ikke bekreftelser på spørsmål fra journalisten.

  I tillegg er det uttrykt tydeligere at vi skal være helt klare på å avklare premissene i en kildesamtale (f.eks. forskjellen på bakgrunnssamtale og intervju) og å opplyse om det gjøres opptak av intervju.


  2. Hvilke retningslinjer følger man i redaksjonen for avpublisering av saker som finnes tilgjengelig digitalt?


  Vi mottar ikke mange, men det er likevel et økende antall henvendelser om sletting av bilder, deler av eller hele tekster fra nettpubliserte artikler. Argumentasjonen strekker seg fra den enkle begrunnelsen om «å pynte på tilværelsen» og slette sine digitale spor, til der kilder har et mer alvorlig bakteppe.
  Hitra-Frøya praktiserer en restriktiv holdning til avpublisering av saker. De fleste aksepterer redaktørens standpunkt om at også digitalt publisert innhold må kunne finnes igjen i et komplett arkiv, på samme måte som analogt publisert innhold gjør det. Unntak er gjort dersom det viser seg at vi har publisert åpenbare feil eller noe som i ettertid har medført alvorlige følger/plager for de omtalte (eksempelvis mobbing eller feilaktig skapt inntrykk.)


  3. Sosiale medier er i økende grad viktige både som kilder og som publiseringskanaler for redaktørstyrte medier. Hvilke særlige utfordringer representerer dette?

  Den utfordringen jeg kjenner mest på i denne sammenheng, er at det kan være ulike oppfatninger mellom mediene og «folk flest» om hvor privat en ytring i åpne og lukkede profiler på sosiale medier er.
  I mediesammenheng blir det nå gjerne argumentert for at det ikke er noen reell forskjell på om en ytring kan anses som offentlig eller privat, og at praksis er at det opereres med hvor vesentlig ytringen (eller den som framsetter ytringen) er. Det er neppe sikkert at alle «folk flest» deler denne tolkningen, og at man uttrykker seg i et sosialt medium i «trygg forvissning» om at man uttrykker seg privat.


  Legg til i min rapport