Fjordingen

Fjordingen sin redaksjon har i 2019 bestått av fem faste journalistar i tillegg til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande, og alle har og ansvar for avisa si nettside. Fjordingen har ikkje grafisk personale tilsett. Avisa får annonser produsert ved felles produksjonssenter i Harstad, medan grafikarar i Sunnmørsposten gir nødvendig bistand til redaksjonell ferdigstilling av avisa. Avisa gir gjennom året ut fire tematiske ekstraaviser i tillegg til ordinær avis; Vinteravis for indre Nordfjord, Motorfestivalavis, Sommarglade Stryn og Hornindal og avis i samband Strynemessa. Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven med om lag eit halvt årsverk.

 

 Fakta
Samlet opplag 0
Utgiversted Stryn
Ansvarlig redaktør Bengt Flaten (54)
Stryn og Hornindal
Kommer ut Kjem ut tysdag og fredag
Daglige lesere totalt
7600
Daglige brukere på nett
3500
Daglige brukere på mobil
2700
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 2750
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 93
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 780

  Mål og prioriteringar:

  • Fjordingen skal vere først ute med dei viktigaste nyhende for og om folk i området vi dekkjer. 
  • Vi skal ha hovudfokus på nyhende og krydre avisa med dei gode og nære reportasjane. Gjennom tekst og gode bilde skal vi gje lesarane i nærområdet til liks med utflytta stryningar og honndøler eit godt speglbilde av kva som skjer på godt og vondt.
  • Vi skal vere ein god debatt-arena der folk skal få sleppe til med meiningane sine. Og vi skal ikkje minst vere tilbodstorget der annonsørar og lesarar møtast gjennom tilbod og etterspørsel.
  • Papiravisa kjem to gonger i veka. Nettavisa er ein stadig viktgare nyhetskanal, der vi er raskt ute med nyheiter samtidig som nettavisa og gir god plass til dei gode reportasjane. 
  • Radio Stryn er avisa sitt ekstra krydder, litt ekstra smågodt i kvardagen.
  Legg til i min rapport

  Avisa si samfunnsrolle

  Nye kommunar og nye fylke

  2019 var siste året med «gammalt» kart og gamle grenser. Etter tidlegare vedtak både om kommunesamanslåingar, fylkesreform og grensejusteringar, handla 2019 om førebuing til større og nye einingar for mange. Ved inngangen til 2019 fekk Stryn kommune tillagt ein liten del av Hornindal kommune, som følgje av grensejustering. Då året var omme, kunne stryningar og andre sjå vegvesenet sine nye skilt kome opp. Dei fortalde at folk no ville køyre inn i Vestland i staden for Sogn og Fjordane. Vestland erstattar Sogn og Fjordane og Hordaland fylke. Og sidan Hornindal gjekk saman med Volda kommune ved inngangen til 2020, vart grensa mellom Stryn og gamle Hornindal plutseleg grense mellom Stryn og Volda og mellom Vestland og Møre og Romsdal.
  Samtidig som tilsette og nyvalde politikarar jobba med å byggje organisasjon og setje saman nye utval i nye Volda, var det fokus på avslutning av 140 års historie som sjølvstendig kommune i Hornindal. 5. desember slo den siste ordføraren i kommunen, Stig Olav Lødemel (H), ordføraklubba i bordet for siste vedtak. Sak 37/2019 vart den historisk siste saka i Hornindal kommunestyre. Saka fekk samrøystes oppslutning, og innebar ei løyving på 100.000 kroner til vidareføring av ættesoga i Hornindal.
  Sølvi Dimmen (Sp) vart den første ordføraren i nye Volda kommune, etter ein valthriller der ingen visste heilt utfallet før kommunestyret var sett. Motkandidaten Stig Olav Lødemel gjekk inn i møtet i den tru at han ville bli vald. Måten forhandlingane mellom parti skjedde på tett oppunder ordførarvalet, skapte mykje uro og frustrasjon blant fleire av partia, medan andre sat nøgde tilbake.

  Samferdsle på staden kvil

  Kommunane i Nordfjord og Statens vegvesen har dei siste åra arbeidd med å planleggje den nye E39 mellom Grodås/Hornindal og Byrkjelo. Kommuedelplan for ny trase vart vedteken av to av dei tre samarbeidande kommunane, det vil seie Hornindal og Stryn, medan Gloppen motsette seg å behandle saka før dei fekk svar på kravet om å utvide til endå fleire alternativ på Byrkjelo.
  Også rv 15 Strynefjellsvegen står på staden kvil. Regjeringa har sagt at dei går inn for å byggje ny lang tunnel til erstatning for dei tre eksisterande, men har ikkje kome opp med startløyving. Dermed held lobbyarbeidet fram med uforminska styrke.
  Ulukker og stengd veg over fjellet grunna ver og skredfare har forsterka argumenta for snarleg løyving og byggjestart for ny Strynefjellstunnel.
  Den tredje viktige vegstrekninga som skrik etter opprusting, er fylkesveg 60 frå Hornindal retning Stranda. Denne vegstrekninga er blitt Møre og Romsdal sitt ansvar, ettersom Sogn og Fjordane først dumpa prosjektet og Hornindal deretter slo seg saman med Volda kommune. Møre og Romsdal meiner vegstrekninga er viktig, og har førebels bidrege til å få fullført reguleringsplan for området.

  Luftsport og ulukker

  Gondolbana Loen Skylift og Hoven er blitt populært for mange, også utøvarar av luftsport. I juni sette Tom Erik Heimen ny verdsrekord i tal basehopp gjennomført på eitt døgn. Den nye rekorden er 66 hopp.
  Dette var ein gledeleg sak. Berre nokre veker tidlegare hadde Hoven kravd sitt første liv. Ei ung jente omkom då speedglideren hennar trefte kabelen på gondolen og vart hengjande ei stund før ho fall i bakken. Noko sienare omkom ein basehoppar etter å ha hoppa ut frå Marsåhyrna ved Flo. Dødsfallet skjedde då han ramla i Oppstrynsvatnet under landing. Trass dei to ulukkene ville ikkje ordføraren i Stryn be om forbod mot luftsportsaktivitetar i området. Dette fekk han full støtte for frå eit samla luftsportsmiljø.

  Sportsutøvarar i verdsklasse

  VM i skiskyting vart tidenes beste for strynebrødrene Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. I  Östersund stakk dei totalt av med 4 gull, 1 sølv og 1 bronse. Dermed tittelen Brødrene Bø «beste nasjon» i lokalavisa. Johannes Thingnes Bø blei også historisk då han vart den første skiskyttaren som tok 16 verdscupsigrar i same sesong. Han vann også verdscupen samanlagt.

  Legg til i min rapport

  Mest lest og sett

  Årets mest leste saker på nett, Fjordingen (nummer, sidevisningar og unike brukarar)

  Politisaker og hendingsnyheiter er populære, men også næringslivssaker som cruiselista og lokalt firma som byggjer om storbilar, kulturnyheiter som publikumssvikt ved lokal rockefestival og lokalt valstoff er populært.

  1. 13 mista lappen, 124 fekk forenkla førelegg (11.551, 9.906)
  2. Her kan du finne valresultatet for Stryn (6.732, 2.707)
  3. Slik blir årets sesong (6.445, 2.546)
  4. 24 personar evakuerte i Olden på grunn av flaum (6.356, 3.830)
  5. Publikum svikta (6.223, 4.811)
  6. Store ting på gang (5.368, 4.609)
  7. 12 personar til sjukehus (5.334, 3.549)
  8. Senterpartiet størst i Stryn (5.328, 3.438)
  9. Kvinne i 20-åra omkom (5.186, 3.543)
  10. Paraglider-ulukke i Loen - møtte skodde og mista sikten (5.142, 3.455)

   

  Land:

   

  #1

  Norway

  7 039 791

  #2

  Germany

  138 665

  #3

  Sweden

  30 227

  #4

  United States

  29 557

  #5

  Spain

  20 697

  #6

  France

  18 298

  #7

  Denmark

  11 794

  #8

  United Kingdom

  7 421

  #9

  Netherlands

  6 041

  #10

  Greece

  5 018

  Sted:

  #1

  Stryn

  1 808 468

  #2

  Oslo

  1 650 772

  #3

  Nordfjordeid

  502 228

  #4

  Vassenden

  492 398

  #5

  Loen

  416 983

  #6

  Naustdal

  137 894

  #7

  Hornindal

  133 405

  #8

  Bergen

  133 176

  #9

  Bayern

  122 248

  #10

  Alesund

  96 533


  Legg til i min rapport

  Svar på spørsmål frå stiftelsen

  Hva er den viktigste presseetiske diskusjonen dere har hatt internt i 2019?

  Det vi har diskutert mest er objektivitet og habilitet når det kjem til saker som berører oss eller er tett på oss alle i kvardagen. Til dømes planlagde vegtrasear tett ved der vi bur, samanslåing og grensejustering mellom kommunar.

  Hvilke retningslinjer følger man i redaksjonen for avpublisering av saker som finnes tilgjengelig digitalt? 

  Vi har svært restriktive haldningar til å avpublisere saker. Skal vi gjere det, skal det vere svært tungtvegande grunner som skal vurderast nøye. I slike tilfelle kan redaktør også konferere både med redaktørkollegaer og eventuelt redaktørforeninga for å få råd.

  Sosiale medier er i økende grad viktige både som kilder og som publiseringskanaler for redaktørstyrte medier. Hvilke særlige utfordringer representerer dette?

  Vi nyttar sosiale medier som publiseringskanal ved å dele sakene frå eiga nettside. Bruk av til dømes Facebook åleine til å publisere eigenproduserte saker, film etc er ikkje ønskeleg, då dette genererer  trafikk berre til Facebook og ikkje til vår eiga nettside.
  Sosiale media er ei stadig viktigare kjelde for å hente stoff. Det er meir eit gode enn ei utfordring, ettersom det dom oftast gir oss stofftilgang vi elles ikkje ville fått tips om.

  Kjeldebruk

  Fjordingen som andre media nyttar nok politiske leiarar, næringslivsleiar og leiarar innafor sport og kultur oftare som kjelder enn vi nyttar andre. Men redaksjonen er medvitne på dette og drøftar ofte bruk av alternative kjelder så vel som betre balanse både i kjønn og alder. Dette forsøker vi å gjenspegle når vi planlegg førstesida. Den og avisa skal ideelt sett spegle samfunnet, både geografisk, temamessig, i alder og kjønn.

  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg utvikling

  • Kritisk journalistikk der avisa set dagsorden, til dømes ved å drive kritisk journalistikk rundt politireforma.
  • Lage god lokaljournalistikk med fokus på folk og historiane dei kan fortelje.
  • Fokus på eit moderne nynorsk som samsvarar med folk sin daglegtale.
  • Meiningsberande leiarar som ofte er kritiske, av og til rosande, men som og skal setje dagsorden.
  • Kontinuerleg fokus på forholdet papir/nett der nettet vert brukt som den løpande nyheitskanalen vår.

  Etikk

  Avisa har sterkt fokus på etikk, og har ingen PFU-saker mot seg siste år. 

   

  Bengt Flaten, ansvarleg redaktør

   

  Legg til i min rapport